Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

A TEST-VÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

TEST-VÉR Egészségpénztár
1201 Budapest, Nagy Győry István u. 23/B

Adószám: 18232273-1-43
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 85.
Tel/fax: (+36 1) 385-8586

A szervezet nyilvántartási száma: 01-04-0000118 

továbbá adatkezelő kötelezőnek tekinti magára nézve az alábbiakat: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi fontos tájékoztatást adjuk:

Jelen adatvédelmi szabályzat az következő weboldal és szolgáltatások adatkezelését szabályozza:

 • tvep.hu
 • szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült adatkezelés
 • szerződés kötésének feltételeihez kötött adatkezelés

Fogalom meghatározások

 1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5. "álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. "nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 7. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. "genetikai adat": egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 14. "biometrikus adat": egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 15. "egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 16. "tevékenységi központ": a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 
 1. "képviselő": az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 7. cikk - Az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók képviselői">27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

A személyes adatok:

 1. a)     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b)     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c)      az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d)     pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f)       kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

A Pénztár egészségügyi adatot, egészségi állapotra vonatkozó adatot a tagoktól és egészségügyi intézménytől, szolgáltatóktól kapott  adatok alapján kezeli a pénztártag leghatékonyabb ellátása céljából (akut vagy tervezett esetben), szükségszerű ideig, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Adatkezelések

Az adatkezelés céljai:

Adat

Az adatkezelés célja

Név

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Születéskori név

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Állampolgárság

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Anyja születéskori neve

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Születés helye, év, hónap, nap

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Állandó lakcím

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

TAJ

Szolgáltatásnyújtás esetén beazonosítási és vagy betegbiztonsági okokból

Levelezési cím

kapcsolattartáshoz

Azonosító okmány típusa, száma és betűjele

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

Azonosító okmány érvényessége

PMT előírásai céljából beazonosításhoz

Lakcímet igazoló dokumentum és típusa

PMT előírásai céljából beazonosításhoz

Adószám

Be-és kilépési nyilatkozatok befogadásához, ehhez kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben/ beazonosításhoz

E-mail cím

Kapcsolattartás, hírlevélre feliratkozott pénztártagok estében hírlevél kiküldése, felhasználói fiókba történő belépés, rendszerüzenetek küldése

Értesítési telefonszám

Beazonosítás, kapcsolattartás

Rendszám, autó adatai

Utazási költséggel összefüggésben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Kedvezményezett adatai (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím)

A haláleseti kedvezményezettekkel történő szabályszerű elszámoláshoz.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: a pénztár tagjai, tisztségviselői, alkalmazottjai, pénztártagok kedvezményezettjei, bíróság által kirendelt gondnokai, küldöttjei, pótküldöttjei

Az adatkezelés időtartama, az online megadott regisztrációs adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg. Az érintettek jogosultak arra, hogy

 • a Pénztártól tájékoztatást kapjanak személyes adatainak kezeléséről, (tájékoztatáshoz való jog)
 • a személyes adataikhoz hozzáférjenek, (hozzáféréshez való jog)
 • a személyes adataik helyesbítését kérjék, (adathelyesbítéshez való jog)
 • az adataikat töröltessék, elfeledtethessék (törléshez-, elfeledtetéshez való jog)
 • az adataik kezelésének korlátozását kérjék (korlátozáshoz való jog)
 • az adathordozhatósághoz való jogukkal élhessenek, (adathordozhatósághoz való jog)
 • a tiltakozásukat fejezzék ki az adatkezelés ellen (tiltakozás adatkezelés ellen)
 • tiltakozzanak az automatikus döntéshozatal ellen
 • jogai megsértésének vélelmezése esetén az illetékes felügyeleti hatóságot, vagy az illetékes bíróságot jogorvoslatért megkereshessék. (jogorvoslati lehetőség)

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésekről:

 • milyen adatait és milyen jogalapon és milyen célból kezeli a Pénztár,
 • a Pénztár milyen forrásból szerezte az adatait
 • mikortól és meddig kezeli a Pénztár az adatait
 • vesz-e igénybe a Pénztár az adatkezeléshez
 • az adatfeldolgozó elérhetőségi adatai
 • adatfeldolgozó és adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
 • a Pénztár továbbította-e harmadik személynek az adatait, mi az adattovábbítás jogalapja
 • adatvédelmi incidens (jogszerűtlen hozzáférés, törlés, módosítás stb.) érintette-e az adatait, és mit tett a Pénztár az incidens elhárítása érdekében,

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          A Pénztár székhelyén (1201 Budapest, Nagy Győry István u. 23/B.) munkaidőben  (H-P 8-16 óra között) személyesen

-  Postai úton  a pénztár levelezési címén: 1725 Budapest, Pf. 85.

-          e-mail útján a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címen,

A Pénztár csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Pénztár írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Pénztár tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelésa szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő szolgáltatás (nyomtatványok igénylése, szerződéskötés, elszámolás, szolgáltatásnyújtás) megtételéhez szükséges.
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy tagkóddal rendelkező taggá váljon.
 • a PMT szerinti adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a tagsági viszony nem jön létre, illetve kedvezményezettekkel a Pénztár nem tud elszámolni.

A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Igénybe vett adatfeldolgozók

Könyvelési, nyilvántartási feladatok

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és nyilvántartás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zárkörűen Működő Részvénytársaság (EHP Zrt)

Cégjegyzékszám: 01 10 042876

Cég székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Az adatkezelés célja: Nyilvántartási/könyvelési feladatok

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Be és kilépéskor, kedvezményezetti elszámoláskor, jogviszony létesítésekor megadott személyes adatok

Az érintettek köre: A pénztár tagjai, a tagok kedvezményezettjei, a Pénztár tisztségviselői, alkalmazottjai, megbízási szerződéssel rendelkezők

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Üzemeltető:                    Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Bankszámlaszám:           10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Cégjegyzékszám:           01-09-909968

Adószám:                          14571332-2-42

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által online megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Weboldal üzemeltetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Turex 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság                          

Cím: 1201 Budapest, Attila u. 14.     

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.         

Telefon: +36707724614                  

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben valamely személyes adat kezelését jogszabály, törvény írja elő, úgy ezen adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó jogi intézkedés korlátozhatja az érintett pénztártagokat adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket. Ilyen jogi intézkedés:

 • a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és ezen veszélyek megelőzését,
 • az érintett vagy más személy jogainak és szabadságának védelmét
 • polgári jogi követelések érvényesítését.

Cookie-k (sütik) kezelése

Weblapunk cookie-kat használ az oldal működtetése céljából. A weboldal használatával Ön beleegyezik ezen cookie-k elhelyezésébe az Ön által használt eszközön. Döntését a weblap böngészése közben bármikor megváltoztathatja az oldal legalján található 'Kérem töröljék a cookie-kat'- szövegre kattintva. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, és szeretné a weboldalunkon tárolt adatait megtekinteni/szerkeszteni/törölni, kérjük jelentkezzen be, majd kattintson a 'Profilom kezelése'- menüpontra a honlapon.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a befizetés nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Állandó vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

1-2 hónap

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén 
 • kötelesa személyes adatokat megadni, ha űrlapot tölt ki, vagy hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkeljár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni, az űrlapon keresztül történt kapcsolatfelvétel céljával összhangban nem tudunk eljárni.

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen
 • a szerződés megkötésének előfeltételea személyes adatok kezelése.
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkeljár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy adatait felhasználva nem alkalmazunk profilalkotást.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a)     a személyes adatok titkosítását;
 2. b)     a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c)      fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d)     az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozásról írásban szerződést köt az alábbi lényeges elemekkel: - Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. - Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. - Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő előzetes jóváhagyásával vehet igénybe. - Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. - Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek. - Adatfeldolgozó az Al-adatfeldolgozó felé ugyanezen feni lényeges elemekről köteles írásban szerződést kötni.

A Pénztár és adatfeldolgozói, al-adatfeldolgozói sem EGT államba (Európai Gazdasági Térség), sem pedig harmadik országba nem továbbít személyes adatot.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóság részére

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Egyéb panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felügyeleti szerv:

Magyar Nemzeti Bank

Intézmény székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Telefon: +36 (1) 428 2600

Telefon ügyfeleknek: +36 (80) 203 776

Fax: +36 (1) 429 8000

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat vezetője: Freisleben Vilmos igazgató

Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Személyes és telefonos ügyfélfogadás:

H: 8-18 óráig

K: 8-17 óráig

Sz: 10-17 óráig

Cs: 8-17 óráig

P:8-15 óráig

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet: http://www.mnb.hu

A Pénztár, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt rajta kívül eső elháríthatatlan ok, dolog, esemény idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Egyéb

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Pénztár megfelelő adat-és információbiztonsági intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok védelmét.

A jelen és mindenkori Adatkezelési tájékoztatót a TEST-VÉR Egészségpénztár bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A mindenkori adatkezelési tájékoztató a www.tvep.hu honlapon érhető el.

 A tájékoztató módosításai a fenti webcímen történő közzététellel lépnek hatályba.

Budapest, 2023.12.18

Nagy Endre László

az igazgatótanács elnöke

Hírlevél

Figyelem!
Hírlevél szolgáltatásunkat jelenleg csak Pénztártagok vehetik igénybe, ezért kérjük, hogy feliratkozás során adja meg tagkódját is! Köszönjük.

Please enable the javascript to submit this form

Elérhetőségeink

TEST-VÉR Egészségpénztár
1201 Budapest, Nagy Győry István utca 23/B.


(06 1) 361-49-01
Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-16 óra között
TEL/FAX: (06 1) 385-85-86
Bankszámla szám:
10103805-51110536-00000004

Adószám: 18232273-1-43

Térkép